EN |  中文
Current Location:Home / Scientists&Research / 2016

2016

Original Research Articles

MiaoNiu Liyan Hu QingYao Rui Zhou and Feng Shao

Modulation of membrane phosphoinositide dynamics by the phosphatidylinositide 4-kinase activity of the Legionella LepB effector Na Dong-pdf

NATURE MICROBIOLOGY 2, 16236 (2016) |DOI: 10.1038/nmicrobiol.2016.236|www.nature.com/naturemicrobiology


Yonghe Qi, Zhenchao Gao, Guangwei Xu, Bo Peng, Chenxuan Liu, Huan Yan, Qiyan Yao, Guoliang Sun, Yang Liu, Dingbin Tang, Zilin Song, Wenhui He, Yinyan Sun, Ju-Tao Guo, Wenhui Li

DNA Polymerase κ Is a Key Cellular Factor for the Formation of Covalently Closed Circular DNA of Hepatitis B Virus

PLOS Pathogens | DOI:10.1371/journal.ppat.1005893 October 26, 2016


Wen qing Gao,Jeling Yang,Wang Liu,Yupeng Wang,and Feng Shao
Site-specific phosphorylation and microtubule dynamics control Pyrin inflammasome activation
PNAS,DOI:10.1073/pnas.1601700113 Aug 1,2016 Article


Xian Jiang, Li Li, Zhengxin Ying, Chenjie Pan, Shaoqiang Huang, Lin Li,Miaomiao Dai, Bo Yan, Ming Li, Hui Jiang, She Chen,Zhiyuan Zhang,Xiaodong Wang

A Small Molecule That Protects the Integrity of the Electron Transfer Chain Blocks the Mitochondrial Apoptotic Pathway
Molecular Cell:DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2016.06.016


Juen Zhang,Lubin Tan,Yuqi Ren,Jingwen Liang,Rui Lin,Qiru Feng,Jingfeng Zhou,Fei Hu,Jing Ren,Chao Wei,Tao Yu,Yinghua Zhuang,Bemhard Better,Fengchao Wang and Minmin Luo

Presynaptic Excitation via GABAB Receptors in Habenula Cholinergic Neurons Regulates Fear Memory Expression

cell doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.06.026

Jingjin Ding,Kun Wang,Wang Liu,Yang She,Qi Sun,JianJin Shi,Hanzi Sun,Da-Cheng Wang,Feng Shao

Pore-forming activity and structural autoinhibition of the gasdermin family

Nature doi:10.1038/nature18590 Jun 8,2016

Cui-Jun Zhang,Xiao-Mei Hou,Lian-Mei Tan,Chang-Rong Shao,Huan-Wei Huang,Yong-Qiang Li,Lin Li,Tao Cai,She Chen,Xin-Jian He
The Arabidopsis acetylated histone-binding protein BRAT1 forms a complex with BRP1 and prevents transcriptional silencing

Nature Communications  doi:10.1038/ncomms11715  Jun 7,2016

Jun Chen, Na Xu, Huanwei Huang, Tao Cai and Rongwen Xi

A feedback amplification loop between stem cells and their progeny promotes tissue regeneration and tumorigenesis

Elife doi:10.7554/eLife.14330 May 17,2016
Zhang-Wei Liu.Jin-Xing Zhou.Huan-Wei Huang.Yong-Qiang Li.Chang-Rong Shao.Lin Li.Cai Tao.She Chen.Xin-Jian He
Two components of the RNA-directed DNA methylation pathway associate with MORC6 and silence loci targeted by MORC6 in Arabidopsis
PLoS Genetics  doi: 10.1371/journal.pgen.1006026. eCollection May 12,2016.

Daniel F.Aubert.Hao Xu.Jieling Yang.She Chen.Miguel A.Valvano and Feng Shao

A Burkholderia Type VI Effector Deamldates Rho GTPases to Activate the Pyrin Inflammasome and Trigger Inflammation
Cell Host and Microbe doi: 10.1016/j.chom.2016.04.004. Epub 2016 Apr 28.

Yue Zhao.JianJin Shi.Xuyan Shi.YuPeng Wang.Fengchao Wang and Feng Shao

Genetic functions of the NAIP family of infammasome receptors for bacterial ligands in mice

Journal of Experimental Medicine  doi: 10.1084/jem.20160006. Epub 2016 Apr 25

Yong Feng Han.Qiu-Yuan Zhao. LiangLiang Dang.Yu Xi Luo.Shan Shan Chen.Chang Rong Shao.Huan-Wei Huang.Yong-Qiang Li.Tao Cai.Lin Li.She Chen and Xin-Jian He

The SUMO E3 ligase-like proteins PIAL1 and PIAL2 interact with MOM1 and form a novel complex required for transcriptional silencing
Plant Cell doi:10.1105/tpc.15.00997 April 25, 2016

Xi Wu, Lanlan Li, and Hui Jiang.

Doa1 targets ubiquitinated substrates for mitochondria-associated degradation.

Journal of Cell Biology doi:10.1083/jcb.201510098 [Epub ahead of print] April 4, 2016

Dan Tan, Qiang Li, Mei-Jun Zhang, Pan Zhang, Yue-He Ding, Li Tao, Bing Yang, Xiangke Li, Xiaohui Liu, Shoucai Ma, Chao Liu, Sheng-Bo Fan, Si-Min He, Keqiong Ye, Meng-Qiu Dong and Xiaoguang Lei.

Trifunctional cross-linker for mapping protein-protein interaction networks and comparing protein conformational states.

eLife doi: 10.7554/eLife.12509 March 8, 2016

Paul C. Scherer, Yan Ding, Zhiqing Liu, Jing Xa, Haibin Mao, James C. Barrow, Ning Wei, Ning Zheng, Solomon H. Snyder and Feng Rao.

Inositol hexakisphosphate (IP6) generated by IP5K mediates Cullin-COP9 signalosome interactions and CRL function.

PNAS, doi:10.1073/pnas.1525580113, December 30, 2015

Yi Li, Weixin Zhong, Daqing Wang, Qiru Feng, Zhixiang Liu, Jingfeng Zhou, Chunying Jia, Fei Hu, Jiawei Zeng, Qingchun Guo, Ling Fu and Minmin Luo.

Serotonin neurons in the dorsal raphe nucleus encode reward signals

Nat Commun. doi: 10.1038/ncomms10503. January 28 2016.

Guangqing Lua, Jinzhi Duana, Sheng Shua, Xuxiang Wang, Linlin Gao, Jing Guoa, and Yu Zhanga.

Ligase I and ligase III mediate the DNA double-strand break ligation in alternative end-joining

PNAS, doi: 10.1073/pnas.1521597113, December 22, 2015