EN |  中文
Current Location: Home / Postgraduate / Scholarship / Outstanding Student Award / Text

Outstanding Student Award

NIBS Outstanding Graduate Student Awards In 2011

Publication Date:2014/12/03

    The 17 outstanding graduate students was selected by the Graduate school of NIBS. The Award was announced on the sixth anniversary of NIBS annual meeting.

The awardee students are as followed:

    Li Tao    Mengqiu Dong Lab

    Bing Yang    Mengqiu Dong Lab

    Meng Qu    Lilin Du Lab

    Jiayu Chen    Shaorong Gao Lab

    Chao Li    Xiaoguang Lei Lab

    Wenjian    Gan Xialu Li Lab

    Hui Wei    Xialu Li Lab

    Fan Yang    Xialu Li Lab

    Rong Gong    Minmin Luo Lab

    Jing Ren    Minmin Luo Lab

    Yue Zhao    Feng Shao Lab

    LiZhang    Feng Shao Lab

    Qing Yao    Feng Shao Lab

    Hao Xu    Feng Shao Lab

    Shuang Li    Keqiong Ye Lab

    Peiguo Yang    Hong Zhang Lab

    Shaohua Xu    Yuelin Zhang Lab