EN |  中文
Current Location: Home / Postgraduate / Scholarship / Outstanding Student Award / Text

Outstanding Student Award

NIBS Outstanding Graduate Student Awards In 2012

Publication Date:2014/12/03

    The 24 outstanding graduate students was selected by the Graduate school of NIBS. The Award was announced on the seventh anniversary of NIBS annual meeting.

The awardee students are as followed:

    Enzhi Shen    Mengqiu Dong Lab

    Qingchun Song Mengqiu Dong Lab

    Zhixiong Zhou    Lilin Du Lab

    Xiaoman Liu Lilin Du Lab

    Yawei Gao    Shaorong Gao Lab

    Yuan Zheng    Yan Guo Lab

    Xingyu Lin    Niu Huang Lab

    Xiaoming Wang    Xiaoguang Lei Lab

    Huan Yan    Wenhui Li Lab

    Pan Chen Wenhui Li Lab

    Ming Ma    Minmin Luo Lab

    Fei Hu Minmin Luo Lab

    Wei Wei    Yijun Qi Lab

    Zhaoqing Ba Yijun Qi Lab

    Ruiqiang Ye Yijun Qi Lab

    Jieling Yang    Feng Shao Lab

    Hongwei Du    Xiaochen Wang Lab

    Haibin Wang Xiaochen Wang Lab

    Shiya Cheng Xiaochen Wang Lab

    Xian Jiang Xiaodong Wang Lab

    Fan Wu    Hong Zhang Lab

    Qing Kong    Yuelin Zhang Lab

    Zhibin Zhang Yuelin Zhang Lab