EN |  中文
Current Location: Home / Postgraduate / Scholarship / Outstanding Student Award / Text

Outstanding Student Award

NIBS Outstanding Graduate Student Awards In 2014

Publication Date:2015/01/14
    The 19 outstanding Graduate Student was selected by the Graduate school of NIBS. The Award was announced on the ninth anniversary of NIBS annual meeting.

Xing Zhu    Keqiong Ye Lab

Shan Lu    Mengqiu Dong Lab

Jinlu Du    Xinjian He Lab

Fu Yang    Rongwen Xi Lab

Dan Tan    Mengqiu Dong Lab

Jianguang Han    Xiaoguang Lei Lab

Weilong Liu    Xiaoguang Lei Lab

Jinchao Liu    Xiaochen Wang Lab

Wen Hu    Lilin Du Lab

Jianjin Shi    Feng Shao lab

Jianhua Yin    Xiaochen Wang Lab

Yanwu Wu    Xiaochen Wang Lab

Ting Dong    Xiaoguang Lei Lab

Benke Hong    Xiaoguang Lei Lab

Jing Zhang    Xiaoguang Lei Lab

Jingfeng Zhou    Minmin Luo Lab

Zhangwei Liu    Xinjian He Lab

Yonghe Qi    Wenhui Li Lab

Yaning Su    Zhiyuan Zhang Lab