当前位置:首页 / 科学研究 / 2020

2020

Original Research Articles

 1. Broz Petr*, Pelegrín Pablo* & Shao Feng*. The gasdermins, a protein family executing cell death and inflammation Nat Rev Immunol,20(3):143-157, doi:10.1038/s41577-019-0228-2 (2020).


 2. Wu Huijuan, Yu Yuanyuan, Huang Huanwei, Hu Yucheng, Fu Siling, Wang Zheng, Shi Mengting, Zhao Xi, Yuan Jie, Li Jiao, Yang Xueyi, Bin Ennan, Wei Dong, Zhang Hongbin, Zhang Jin, Yang Chun, Cai Tao, Dai Huaping, Chen Jingyu* & Tang Nan*. Progressive Pulmonary Fibrosis Is Caused by Elevated Mechanical Tension on Alveolar Stem Cells. Cell,180(1):107-121.e117, doi:10.1016/j.cell.2019.11.027 (2020).


 3. Wang Qinyang, Wang Yupeng, Ding Jingjin, Wang Chunhong, Zhou Xuehan, Gao Wenqing, Huang Huanwei, Shao Feng* & Liu Zhibo*. A bioorthogonal system reveals antitumour immune function of pyroptosis. Nature,579(7799):421-426, doi:10.1038/s41586-020-2079-1 (2020).


 4. Wang Kun, Sun Qi, Zhong Xiu, Zeng Mengxue, Zeng Huan, Shi Xuyan, Li Zilin, Wang Yupeng, Zhao Qiang, Shao Feng* & Ding Jingjin*. Structural Mechanism for GSDMD Targeting by Autoprocessed Caspases in Pyroptosis. Cell,180(5):941-955.e920, doi:10.1016/j.cell.2020.02.002 (2020).


 5. Zhou Zhiwei, He Huabin, Wang Kun, Shi Xuyan, Wang Yupeng, Su Ya, Wang Yao, Li Da, Liu Wang, Zhang Yongliang, Shen Lianjun, Han Weidong, Shen Lin, Ding Jingjin & Shao Feng*. Granzyme A from cytotoxic lymphocytes cleaves GSDMB to trigger pyroptosis in target cells. Science,368(6494), doi:10.1126/science.aaz7548 (2020).


 6. Jiang Hui*. Quality control pathways of tail-anchored proteins. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res,1868(2):118922, doi:10.1016/j.bbamcr.2020.118922 (2020).


 7. Xiong Liangyao, Zhang Lin, Yang Yeming, Li Na, Lai Wenjia, Wang Fengchao, Zhu Xianjun* & Wang Tao*. ER complex proteins are required for rhodopsin biosynthesis and photoreceptor survival in Drosophila and mice. Cell Death Differ,27(2):646-661, doi:10.1038/s41418-019-0378-6 (2020).


 8. Lv Lu, Chen Peihao, Cao Longzhi, Li Yamei, Zeng Zhi, Cui Yue, Wu Qingcui, Li Jiaojiao, Wang Jian-Hua, Dong Meng-Qiu, Qi Xiangbing* & Han Ting*. Discovery of a molecular glue promoting CDK12-DDB1 interaction to trigger cyclin K degradation. Elife,9, doi:10.7554/eLife.59994 (2020).


 9. Lu Zhiwei, Xie Yuhua, Huang Huanwei, Jiang Kaiju, Zhou Bin, Wang Fengchao & Chen Ting*. Hair follicle stem cells regulate retinoid metabolism to maintain the self-renewal niche for melanocyte stem cells. Elife,9, doi:10.7554/eLife.52712 (2020).


 10. Luo Yu-Xi, Hou Xiao-Mei, Zhang Cui-Jun, Tan Lian-Mei, Shao Chang-Rong, Lin Rong-Nan, Su Yin-Na, Cai Xue-Wei, Li Lin, Chen She & He Xin-Jian*. A plant-specific SWR1 chromatin-remodeling complex couples histone H2A.Z deposition with nucleosome sliding. Embo j,39(7):e102008, doi:10.15252/embj.2019102008 (2020).


 11. Lin Rui*, Liang Jingwen, Wang Ruiyu, Yan Ting, Zhou Youtong, Liu Yang, Feng Qiru, Sun Fangmiao, Li Yulong, Li Anan, Gong Hui & Luo Minmin*. The Raphe Dopamine System Controls the Expression of Incentive Memory. Neuron,106(3):498-514.e498, doi:10.1016/j.neuron.2020.02.009 (2020).


 12. Li Zhaohui, Guo Xingting, Huang Huanwei, Wang Chenhui, Yang Fu, Zhang Yongchao, Wang Jiawen, Han Lu, Jin Zhen, Cai Tao & Xi Rongwen*. A Switch in Tissue Stem Cell Identity Causes Neuroendocrine Tumors in Drosophila Gut. Cell Rep,30(6):1724-1734.e1724, doi:10.1016/j.celrep.2020.01.041 (2020).


 13. Chen Jing, Cheng Mingxiu, Wang Liang, Zhang Lei, Xu Dan, Cao Peng, Wang Fengchao, Herzog Herbert, Song Sen & Zhan Cheng*. A Vagal-NTS Neural Pathway that Stimulates Feeding. Curr Biol,30(20):3986-3998.e3985, doi:10.1016/j.cub.2020.07.084 (2020).


 14. Yang Chao, Gao Yadong, Bai Songlin, Jiang Chao* & Qi Xiangbing*. Chemoselective Cross-Coupling of gem-Borazirconocene Alkanes with Aryl Halides. J Am Chem Soc,142(26):11506-11513, doi:10.1021/jacs.0c03821 (2020).


 15. Peng Shiming, Li Wei, Hou Nannan & Huang Niu*. A Review of FoxO1-Regulated Metabolic Diseases and Related Drug Discoveries. Cells,9(1), doi:10.3390/cells9010184 (2020).


 16. Liu Zhixiang, Lin Rui & Luo Minmin*. Reward Contributions to Serotonergic Functions. Annu Rev Neurosci,43:141-162, doi:10.1146/annurev-neuro-093019-112252 (2020).


 17. Du Li-Lin*. Resurrection from lethal knockouts: Bypass of gene essentiality. Biochem Biophys Res Commun,528(3):405-412, doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.207 (2020).


 18. Zhang Haihang, Li Yushan, Cui Kuiqing, Chen Xiu, Shang Cuiling, Min Wanping, Jin Peng, Jiang Zhaodi, Shi Deshun, Liu Qingyou & Wang Fengchao*. Male fertility in Mus musculus requires the activity of TRYX5 in sperm migration into the oviduct. J Cell Physiol,235(9):6058-6072, doi:10.1002/jcp.29534 (2020).


 19. Zeng Zhi & Han Ting*. Discovering Nature's super glue. Nat Chem Biol,16(11):1155-1156, doi:10.1038/s41589-020-0586-x (2020).


 20. Xu Guangpeng, Wu Jinbao, Li Luyang, Lu Yunan & Li Chao*. Total Synthesis of (-)-Daphnezomines A and B. J Am Chem Soc,142(36):15240-15245, doi:10.1021/jacs.0c06717 (2020).


 21. Yu Zhong-Qiu, Sun Ling-Ling, Jiang Zhao-Di, Liu Xiao-Man, Zhao Dan, Wang Hai-Tao, He Wan-Zhong, Dong Meng-Qiu & Du Li-Lin*. Atg38-Atg8 interaction in fission yeast establishes a positive feedback loop to promote autophagy. Autophagy,16(11):2036-2051, doi:10.1080/15548627.2020.1713644 (2020).


 22. Yang Fang, Zhao Linlin, Wei Zhizhong, Yang Yajing, Liu Juan, Li Yulu, Tian Xinxin, Liu Ximing, Lü Xueyuan & Sui Jianhua*. A Cross-Species Reactive TIGIT-Blocking Antibody Fc Dependently Confers Potent Antitumor Effects. J Immunol,205(8):2156-2168, doi:10.4049/jimmunol.1901413 (2020).


 23. Liu Zhang-Wei, Zhao Nan, Su Yin-Na, Chen Shan-Shan & He Xin-Jian*. Exogenously overexpressed intronic long noncoding RNAs activate host gene expression by affecting histone modification in Arabidopsis. Sci Rep,10(1):3094, doi:10.1038/s41598-020-59697-7 (2020).


 24. Jiang Zhaodi, Jin Xiumei, Li Yuhua, Liu Sitong, Liu Xiao-Man, Wang Ying-Ying, Zhao Pei, Cai Xinbin, Liu Ying, Tang Yaqi, Sun Xiaobin, Liu Yan, Hu Yanyong, Li Ming, Cai Gaihong, Qi Xiangbing, Chen She, Du Li-Lin & He Wanzhong*. Genetically encoded tags for direct synthesis of EM-visible gold nanoparticles in cells. Nat Methods,17(9):937-946, doi:10.1038/s41592-020-0911-z (2020).


 25. Li Dianrong, Ai Youwei, Guo Jia, Dong Baijun, Li Lin, Cai Gaihong, Chen She, Xu Dan, Wang Fengchao & Wang Xiaodong*. Casein kinase 1G2 suppresses necroptosis-promoted testis aging by inhibiting receptor-interacting kinase 3. Elife,9, doi:10.7554/eLife.61564 (2020).


 26. Yan Bo, Ai Youwei, Sun Qi, Ma Yan, Cao Yang, Wang Jiawen, Zhang Zhiyuan & Wang Xiaodong*. Membrane Damage during Ferroptosis Is Caused by Oxidation of Phospholipids Catalyzed by the Oxidoreductases POR and CYB5R1. Mol Cell, doi:10.1016/j.molcel.2020.11.024 (2020).


 27. Guo Jing, Wei Long, Chen Shan-Shan, Cai Xue-Wei, Su Yin-Na, Li Lin, Chen She & He Xin-Jian*. The CBP/p300 histone acetyltransferases function as plant-specific MEDIATOR subunits in Arabidopsis. J Integr Plant Biol, doi:10.1111/jipb.13052 (2020).


 28. Ju Dapeng, Zhang Wei, Yan Jiawei, Zhao Haijiao, Li Wei, Wang Jiawen, Liao Meimei, Xu Zhancong, Wang Zhiqiang, Zhou Guanshen, Mei Long, Hou Nannan, Ying Shuhua, Cai Tao, Chen She, Xie Xiaowen, Lai Luhua, Tang Chao, Park Noheon, Takahashi Joseph S, Huang Niu, Qi Xiangbing* & Zhang Eric Erquan*. Chemical perturbations reveal that RUVBL2 regulates the circadian phase in mammals. Sci Transl Med,12(542), doi:10.1126/scitranslmed.aba0769 (2020).


 29. Tan Lian-Mei, Liu Rui, Gu Bo-Wen, Zhang Cui-Jun, Luo Jinyan, Guo Jing, Wang Yuhua, Chen Lixian, Du Xuan, Li Sisi, Shao Chang-Rong, Su Yin-Na, Cai Xue-Wei, Lin Rong-Nan, Li Lin, Chen She, Du Jiamu* & He Xin-Jian*. Dual Recognition of H3K4me3 and DNA by the ISWI Component ARID5 Regulates the Floral Transition in Arabidopsis. Plant Cell,32(7):2178-2195, doi:10.1105/tpc.19.00944 (2020).


 30. Ning Yong-Qiang, Liu Na, Lan Ke-Ke, Su Yin-Na, Li Lin, Chen She & He Xin-Jian*. DREAM complex suppresses DNA methylation maintenance genes and precludes DNA hypermethylation. Nat Plants,6(8):942-956, doi:10.1038/s41477-020-0710-7 (2020).


 31. Xu Jaiwei, Zhao Haifang & Wang Tao*. Suppression of retinal degeneration by two novel ERAD ubiquitin E3 ligases SORDD1/2 in Drosophila. PLoS Genet,16(11):e1009172, doi:10.1371/journal.pgen.1009172 (2020).


 32. Gu Bo-Wen, Tan Lian-Mei, Zhang Cui-Jun, Hou Xiao-Mei, Cai Xue-Wei, Chen She & He Xin-Jian*. FHA2 is a plant-specific ISWI subunit responsible for stamen development and plant fertility. J Integr Plant Biol,62(11):1703-1716, doi:10.1111/jipb.12945 (2020).


 33. Zhang Jia-Min, Zheng Jin-Xin, Ding Yue-He, Zhang Xiao-Ran, Suo Fang, Ren Jing-Yi, Dong Meng-Qiu & Du Li-Lin*. CRL4Cdt2 ubiquitin ligase regulates Dna2 and Rad16 (XPF) nucleases by targeting Pxd1 for degradation. PLoS Genet,16(7):e1008933, doi:10.1371/journal.pgen.1008933 (2020).


 34. Pan Zhao-Qian, Shao Guang-Can, Liu Xiao-Man, Chen Quan, Dong Meng-Qiu & Du Li-Lin*. Atg1 kinase in fission yeast is activated by Atg11-mediated dimerization and cis-autophosphorylation. Elife,9, doi:10.7554/eLife.58073 (2020).


 35. Pan Zhao-Qian & Du Li-Lin*. Atg11-mediated activation of Atg1 kinase in fission yeast. Autophagy:1-2, doi:10.1080/15548627.2020.1846303 (2020).


 36. Chen Jingyu*, Wu Huijuan, Yu Yuanyuan & Tang Nan*. Pulmonary alveolar regeneration in adult COVID-19 patients. Cell Res,30(8):708-710, doi:10.1038/s41422-020-0369-7 (2020).


 37. Pan Zhao-Qian & Du Li-Lin*. Epr1, a UPR-upregulated soluble autophagy receptor for reticulophagy. Autophagy,16(11):2112-2113, doi:10.1080/15548627.2020.1816665 (2020).


 38. Liu Huisi, Zheng Sanduo, Hou Xinfeng, Liu Ximing, Du Kaixin, Lv Xueyuan, Li Yulu, Yang Fang, Li Wenhui & Sui Jianhua*. Novel Abs targeting the N-terminus of fibroblast growth factor 19 inhibit hepatocellular carcinoma growth without bile-acid-related side-effects. Cancer Sci,111(5):1750-1760, doi:10.1111/cas.14353 (2020).


 39. Yang Jincai, Shen Cheng & Huang Niu*. Predicting or Pretending: Artificial Intelligence for Protein-Ligand Interactions Lack of Sufficiently Large and Unbiased Datasets. Front Pharmacol,11:69, doi:10.3389/fphar.2020.00069 (2020).


 40. Li Gudong, Zhang Wei, Xie Yuting, Li Yang, Cao Rao, Zheng Guojun*, Huang Niu* & Zhou Yu*. Structure-Based Optimization of 10-DEBC Derivatives as Potent and Selective Pim-1 Kinase Inhibitors. J Chem Inf Model,60(6):3287-3294, doi:10.1021/acs.jcim.0c00245 (2020).


 41. Zhao Dan, Zou Chen-Xi, Liu Xiao-Man, Jiang Zhao-Di, Yu Zhong-Qiu, Suo Fang, Du Tong-Yang, Dong Meng-Qiu, He Wanzhong & Du Li-Lin*. A UPR-Induced Soluble ER-Phagy Receptor Acts with VAPs to Confer ER Stress Resistance. Mol Cell,79(6):963-977.e963, doi:10.1016/j.molcel.2020.07.019 (2020).


 42. Zhao Haifang & Wang Tao*. PE homeostasis rebalanced through mitochondria-ER lipid exchange prevents retinal degeneration in Drosophila. PLoS Genet,16(10):e1009070, doi:10.1371/journal.pgen.1009070 (2020).


 43. Mao Fengfeng , Wang Meng-Xuan , Hou Xinfeng, Zhou Zhongmin, Yan Yan-Yan, Fang Ling-Juan, Tan Zexi, Fang Wei-Yuan, Liu Teng, He Wenhui, Li Cong, Xie Xin-Bao, Lu Shi-Qi, Sui Jianhua, Wang Fengchao, Han Jun, Wang Jian-She* & Li Wenhui*. NTCP Deficiency Causes Gallbladder Abnormalities in Mouse and Human Beings. Cell Mol Gastroenterol Hepatol, doi:10.1016/j.jcmgh.2020.09.001 (2020).


 44. Ai Youwei, He Haibing, Chen Peihao, Yan Bo, Zhang Wenbin, Ding Zhangcheng, Li Dianrong, Chen Jie, Ma Yan, Cao Yang, Zhu Jie, Li Jiaojiao, Ou Jinjie, Du Shan, Wang Xiaodong, Ma Jianzhang*, Gao Shuanhu* & Qi Xiangbing*. An alkaloid initiates phosphodiesterase 3A-schlafen 12 dependent apoptosis without affecting the phosphodiesterase activity. Nat Commun,11(1):3236, doi:10.1038/s41467-020-17052-4 (2020).


 45. Jin Zhen, Chen Jun, Huang Huanwei, Wang Jiawen, Lv Jiaying, Yu Menghan, Guo Xingting, Zhang Yongchao, Cai Tao & Xi Rongwen*. The Drosophila Ortholog of Mammalian Transcription Factor Sox9 Regulates Intestinal Homeostasis and Regeneration at an Appropriate Level. Cell Rep,31(8):107683, doi:10.1016/j.celrep.2020.107683 (2020).


 46. Zhou Hao-Ran, Lin Rong-Nan, Huang Huan-Wei, Li Lin, Cai Tao, Zhu Jian-Kang, Chen She & He Xin-Jian*. The CCR4-NOT complex component NOT1 regulates RNA-directed DNA methylation and transcriptional silencing by facilitating Pol IV-dependent siRNA production. Plant J,103(4):1503-1515, doi:10.1111/tpj.14818 (2020).


 47. Shi Jingyuan, Jin Zhen, Yu Yaxin, Zhang Yongchao, Yang Fu, Huang Huanwei, Cai Tao & Xi Rongwen*. A Progressive Somatic Cell Niche Regulates Germline Cyst Differentiation in the Drosophila Ovary. Curr Biol, doi:10.1016/j.cub.2020.11.053 (2020).


 48. Ploss Alexander, Strick-Marchand Hélène & Li Wenhui*. Animal models for hepatitis B: does the supply meet the demand? Gastroenterology, doi:10.1053/j.gastro.2020.11.056 (2020).


 49. Liu Yang, Ruan Hanying, Li Ying, Sun Guoliang, Liu Xiao, He Wenhui, Mao Fengfeng, He Miaomiao, Yan Liwei, Zhong Guocai, Yan Huan, Li Wenhui* & Zhang Zhiyuan*. Potent and Specific Inhibition of NTCP-Mediated HBV/HDV Infection and Substrate Transporting by a Novel, Oral-Available Cyclosporine A Analogue. J Med Chem, doi:10.1021/acs.jmedchem.0c01484 (2020).


 50. Zhuo Junming, Zhang Yong, Li Zijian & Li Chao*. Nickel-catalyzed direct acylation of aryl and alkyl bromides with acylimidazoles. ACS Catalysis,10(6):3895-3903, doi:10.1021/acscatal.0c00246 (2020).


 51. Gao Yadong, Li Jianhua, Bai Songlin, Tu Daoquan, Yang Chao, Ye Zhiwen, Hu Bingcheng, Qi Xiangbing* & Jiang Chao*. Direct synthesis of annulated indoles through palladium-catalyzed double alkylations. Organic Chemistry Frontiers,7(9):1149-1157, doi:10.1039/D0QO00135J (2020).


 52. Gao Yadong, Yang Chao, Bai Songlin, Liu Xiaolei, Wu Qingcui, Wang Jing, Jiang Chao* & Qi Xiangbing*. Visible-Light-Induced Nickel-Catalyzed Cross-Coupling with Alkylzirconocenes from Unactivated Alkenes. Chem,6(3):675-688, doi:10.1016/j.chempr.2019.12.010 (2020).


 53. Han Kui, Mei Long, Zhong Ruoyu, Pang Yuhong, Zhang Eric Erquan* & Huang Yanyi*. A microfluidic approach for experimentally modelling the intercellular coupling system of a mammalian circadian clock at single-cell level. Lab on a Chip,20(7):1204-1211, doi:10.1039/D0LC00140F (2020).