当前位置:首页 / 科学研究 / 2021

2021

Original Research Articles

1. Yan Bo* , Ai Youwei* , Sun Qi , Ma Yan , Cao Yang , Wang Jiawen , Zhang Zhiyuan  & Wang Xiaodong, Membrane Damage during Ferroptosis Is Caused by Oxidation of Phospholipids Catalyzed by the Oxidoreductases POR and CYB5R1, Mol Cell, 81(2):355-369.e310, 10.1016/j.molcel.2020.11.024(2021).


2. Du Kaixin, Li Yulu, Liu Juan, Chen Wei, Wei Zhizhong, Luo Yong, Liu Huisi, Qi Yonghe, Wang Fengchao & Sui Jianhua*, A bispecific antibody targeting GPC3 and CD47 induced enhanced antitumor efficacy against dual antigen-expressing HCC, Mol Ther, 29(4):1572-1584, 10.1016/j.ymthe.2021.01.006(2021).


3. Zhu Guoli, Hu Jiulong & Xi Rongwen*, The cellular niche for intestinal stem cells: a team effort, Cell Regen, 10(1):1,10.1186/s13619-020-00061-5(2021).


4. Wu Huijuan & Tang Nan*, Stem cells in pulmonary alveolar regeneration, Development, 148(2), 10.1242/dev.193458(2021).


5. Jiang Hui*, Quality control pathways of tail-anchored proteins, Biochim Biophys Acta Mol Cell Res, 1868(2):118922, 10.1016/j.bbamcr.2020.118922(2021).


6. Wang Qing, Zhou Yu, Huang Jianhui & Huang Niu*, Structure, Function, and Pharmaceutical Ligands of 5-Hydroxytryptamine 2B Receptor, Pharmaceuticals (Basel), 14(2):10.3390/ph14020076(2021).


7. Pan Zhao-Qian & Du Li-Lin*, Atg11-mediated activation of Atg1 kinase in fission yeast, Autophagy, 17(2):584-585, 10.1080/15548627.2020.1846303(2021).


8. Guo Jing, Wei Long, Chen Shan-Shan, Cai Xue-Wei, Su Yin-Na, Li Lin, Chen She & He Xin-Jian*, The CBP/p300 histone acetyltransferases function as plant-specific MEDIATOR subunits in Arabidopsis, J Integr Plant Biol, 63(4):755-77110.1111/jipb.13052(2021).


9. Wu Yaling, Zhao Haijiao, Zhang Eric Erquan & Liu Na*, Identification of PCBP1 as a Novel Modulator of Mammalian Circadian Clock, Front Genet, 12656571, 10.3389/fgene.2021.656571(2021).


10. Liu Can, Lee Chia-Ying, Asher Greg, Cao Liqin, Terakoshi Yuka, Cao Peng, Kobayakawa Reiko, Kobayakawa Ko, Sakurai Katsuyasu* & Liu Qinghua*, Posterior subthalamic nucleus (PSTh) mediates innate fear-associated hypothermia in mice, Nat Commun, 12(1):2648, 10.1038/s41467-021-22914-6(2021).


11. Liu Yang, Ruan Hanying, Li Ying, Sun Guoliang, Liu Xiao, He Wenhui, Mao Fengfeng, He Miaomiao, Yan Liwei, Zhong Guocai, Yan Huan, Li Wenhui* & Zhang Zhiyuan*, Potent and Specific Inhibition of NTCP-Mediated HBV/HDV Infection and Substrate Transporting by a Novel, Oral-Available Cyclosporine A Analogue, J Med Chem, 64(1):543-565, 10.1021/acs.jmedchem.0c01484(2021).


12. Zhang Ze*, Research Advances on Tilapia Streptococcosis, Pathogens, 10(5), 10.3390/pathogens10050558(2021).


13. Xie Jun, Han Yongchao & Wang Tao*, RACK1 modulates polyglutamine-induced neurodegeneration by promoting ERK degradation in Drosophila, PLoS Genet, 17(5):e1009558, 10.1371/journal.pgen.1009558(2021).


14. Ma Jiahao, Su Danmei, Sun Yinyan, Huang Xueqin, Liang Ying, Fang Linqiang, Ma Yan, Li Wenhui, Liang Peng & Zheng Sanduo*, Cryo-EM structure of S-Trimer, a subunit vaccine candidate for COVID-19, J Virol, 95(11),10.1128/jvi.00194-21(2021).15. Qian Feng, Zhao Qiu-Yuan, Zhang Tie-Nan, Li Yu-Lu, Su Yin-Na, Li Lin, Sui Jian-Hua, Chen She & He Xin-Jian*, A histone H3K27me3 reader cooperates with a family of PHD finger-containing proteins to regulate flowering time in Arabidopsis, J Integr Plant Biol, 63(4):787-802, 10.1111/jipb.13067(2021).


16. Shi Jingyuan, Jin Zhen, Yu Yaxin, Zhang Yongchao, Yang Fu, Huang Huanwei, Cai Tao & Xi Rongwen*, A Progressive Somatic Cell Niche Regulates Germline Cyst Differentiation in the Drosophila Ovary, Curr Biol, 31(4):840-852.e845,10.1016/j.cub.2020.11.053(2021).


17. Lin Rui*, Liang Jingwen & Luo Minmin*Lin Rui*, The Raphe Dopamine System: Roles in Salience Encoding, Memory Expression, and Addiction, Trends Neurosci, 44(5):366-377, 10.1016/j.tins.2021.01.002(2021).


18. Han Yongchao, Zhuang Na & Wang Tao*, Roles of PINK1 in regulation of systemic growth inhibition induced by mutations of PTEN in Drosophila, Cell Rep, 34(12):108875, 10.1016/j.celrep.2021.108875(2021).


19. Shao Feng, Gasdermins: making pores for pyroptosis, Nat Rev Immunol, 21(10):620-621, 10.1038/s41577-021-00602-2(2021).


20. Mao Fengfeng, Wang Meng-Xuan, Hou Xinfeng, Zhou Zhongmin, Yan Yan-Yan, Fang Ling-Juan, Tan Zexi, Fang Wei-Yuan, Liu Teng, He Wenhui, Li Cong, Xie Xin-Bao, Lu Shi-Qi, Sui Jianhua, Wang Fengchao, Han Jun, Wang Jian-She* & Li Wenhui*, NTCP Deficiency Causes Gallbladder Abnormalities in Mice and Human Beings, Cell Mol Gastroenterol Hepatol, 11(3):831-839, 10.1016/j.jcmgh.2020.09.001(2021).


21. Guo Xingting, Lv Jiaying & Xi Rongwen*, The specification and function of enteroendocrine cells in Drosophila and mammals: a comparative review, Febs j, 10.1111/febs.16067(2021).


22. Liu Siqi, Liu Shanshan, He Baiyu, Li Lanlan, Li Lin, Wang Jiawen, Cai Tao, Chen She & Jiang Hui*, OXPHOS deficiency activates global adaptation pathways to maintain mitochondrial membrane potential, EMBO Rep, 22(4):e51606, 10.15252/embr.202051606(2021).


23. Wang Yanxiao & Tang Nan*, The diversity of adult lung epithelial stem cells and their niche in homeostasis and regeneration, Sci China Life Sci, 10.1007/s11427-020-1902-3(2021).


24. Feng Chao, Cai Xue-Wei, Su Yin-Na, Li Lin, Chen She & He Xin-Jian*, Arabidopsis RPD3-like histone deacetylases form multiple complexes involved in stress response, J Genet Genomics, 48(5):369-383, 10.1016/j.jgg.2021.04.004(2021).


25. Zhu Guoli & Xi Rongwen*, MRISCs protect colonic stem cells from inflammatory damage, Cell Regen, 10(1):24, 10.1186/s13619-021-00086-4(2021).


26. Zhang Ze, Li Yehua, Lv Xueyuan, Zhao Linlin & Wang Xiaodong*, VLM catecholaminergic neurons control tumor growth by regulating CD8(+) T cells, Proc Natl Acad Sci U S A, 118(28), 10.1073/pnas.2103505118(2021).


27. Li Zijian, Sun Wenxuan, Wang Xianxu, Li Luyang, Zhang Yong & Li Chao* Li Chao* Electrochemically Enabled, Nickel-Catalyzed Dehydroxylative Cross-Coupling of Alcohols with Aryl Halides J Am Chem Soc 143(9) 3536-3543 10.1021/jacs.0c13093(2021).


28. Liu Shanshan, Fu Song, Wang Guodong, Cao Yu, Li Lanlan, Li Xuemei, Yang Jun, Li Ning, Shan Yabing, Cao Yang, Ma Yan, Dong Mengqiu, Liu Qinghua & Jiang Hui*, Glycerol-3-phosphate biosynthesis regenerates cytosolic NAD(+) to alleviate mitochondrial disease, Cell Metab, 33(10):1974-1987.e1979, 10.1016/j.cmet.2021.06.013(2021).


29. Hu Qingtao, Hong Yu, Qi Pan, Lu Guangqing, Mai Xueying, Xu Sheng, He Xiaoying, Guo Yu, Gao Linlin, Jing Zhiyi, Wang Jiawen, Cai Tao & Zhang Yu*, Atlas of breast cancer infiltrated B-lymphocytes revealed by paired single-cell RNA-sequencing and antigen receptor profiling, Nat Commun, 12(1):2186, 10.1038/s41467-021-22300-2(2021).


30. Ren Yuqi, Liu Yang & Luo Minmin*, Gap Junctions Between Striatal D1 Neurons and Cholinergic Interneurons, Front Cell Neurosci, 15674399, 10.3389/fncel.2021.674399(2021).


31. Li Yuxi, Wang Zheng, Li Luyang, Tian Xiaoying, Shao Feng & Li Chao*, Chemoselective and Diastereoselective Synthesis of C-Aryl-Nucleoside Analogues?by?Nickel-Catalyzed Cross-Coupling of Furanosyl Acetates with Aryl Iodides, Angew Chem Int Ed Engl, 10.1002/anie.202110391(2021).


32. Wang Ying-Ying, Zhang Jianxiu, Liu Xiao-Man, Li Yulu, Sui Jianhua, Dong Meng-Qiu, Ye Keqiong* & Du Li-Lin*, Molecular and structural mechanisms of ZZ domain-mediated cargo selection by Nbr1, Embo j, 40(15):e107497, 10.15252/embj.2020107497(2021).


33. Yan Bo, Ai Youwei*, Zhang Zhiyuan & Wang Xiaodong*, Assessing POR and CYB5R1 oxidoreductase-mediated oxidative rupture of PUFA in liposomes, STAR Protoc, 2(1):100360, 10.1016/j.xpro.2021.100360(2021).


34. Wang Yupeng & Shao Feng*, NINJ1, rupturing swollen membranes for cataclysmic cell lysis, Mol Cell, 81(7):1370-1371, 10.1016/j.molcel.2021.03.005(2021).


35. Zhou Jin-Xing, Du Ping, Liu Zhang-Wei, Feng Chao, Cai Xue-Wei & He Xin-Jian*, FVE promotes RNA-directed DNA methylation by facilitating the association of RNA polymerase V with chromatin, Plant J, 107(2):467-479, 10.1111/tpj.15302(2021).


36. Xie Zhiyong, Wang Mengdi, Liu Zeyuan, Shang Congping, Zhang Changjiang, Sun Le, Gu Huating, Ran Gengxin, Pei Qing, Ma Qiang, Huang Meizhu, Zhang Junjing, Lin Rui, Zhou Youtong, Zhang Jiyao, Zhao Miao, Luo Minmin, Wu Qian*, Cao Peng* & Wang Xiaoqun* Wu Qian*, Transcriptomic encoding of sensorimotor transformation in the midbrain, Elife, 10, 10.7554/eLife.69825(2021).


37. Yu Zhong-Qiu, Liu Xiao-Man, Zhao Dan, Xu Dan-Dan & Du Li-Lin*, Visual detection of binary, ternary and quaternary protein interactions in fission yeast using a Pil1 co-tethering assay, J Cell Sci, 134(19), 10.1242/jcs.258774(2021).


38. Liu Yang, Zhang Lei, Yan Huan, Wang Zhiqiang, Sun Guoliang, Song Xiao, Zhou Zhongmin, Peng Bo, Yan Liwei, Wu Qingcui, Li Wenhui* & Qi Xiangbing*, Design of Dimeric Bile Acid Derivatives as Potent and Selective Human NTCP Inhibitors, J Med Chem, 64(9):5973-6007, 10.1021/acs.jmedchem.1c00078(2021).


39. Zhong Li, Liao Dan, Li Jingjing, Liu Wenqiang, Wang Jingxuan, Zeng Cuiling, Wang Xin, Cao Zhiliang, Zhang Ruhua, Li Miao, Jiang Kuntai, Zeng Yi-Xin, Sui Jianhua* & Kang Tiebang*, Rab22a-NeoF1 fusion protein promotes osteosarcoma lung metastasis through its secretion into exosomes, Signal Transduct Target Ther, 6(1):59, 10.1038/s41392-020-00414-1(2021).


40. Ai Youwei, Yan Bo & Wang Xiaodong*, The oxidoreductases POR and CYB5R1 catalyze lipid peroxidation to execute ferroptosis, Mol Cell Oncol, 8(2):1881393, 10.1080/23723556.2021.1881393(2021).


41. Li Wen-Jun, Wang Chen-Wei, Tao Li, Yan Yong-Hong, Zhang Mei-Jun, Liu Ze-Xian, Li Yu-Xin, Zhao Han-Qing, Li Xue-Mei, He Xian-Dong, Xue Yu* & Dong Meng-Qiu*, Insulin signaling regulates longevity through protein phosphorylation in Caenorhabditis elegans, Nat Commun, 12(1):4568, 10.1038/s41467-021-24816-z(2021).


42. Huang Meizhu, Li Dapeng, Cheng Xinyu, Pei Qing, Xie Zhiyong, Gu Huating, Zhang Xuerong, Chen Zijun, Liu Aixue, Wang Yi, Sun Fangmiao, Li Yulong, Zhang Jiayi, He Miao, Xie Yuan, Zhang Fan, Qi Xiangbing, Shang Congping* & Cao Peng*, The tectonigral pathway regulates appetitive locomotion in predatory hunting in mice, Nat Commun, 12(1):4409, 10.1038/s41467-021-24696-3(2021).


43. Tang Dingbin, Zhao Hanqing, Wu Yumeng, Peng Bo, Gao Zhenchao, Sun Yinyan, Duan Jinzhi, Qi Yonghe, Li Yunfei, Zhou Zhongmin, Guo Guilan, Zhang Yu, Li Cheng, Sui Jianhua & Li Wenhui*, Transcriptionally inactive hepatitis B virus episome DNA preferentially resides in the vicinity of chromosome 19 in 3D host genome upon infection, Cell Rep, 35(13) :109288, 10.1016/j.celrep.2021.109288(2021).


44. Matsuo Tomohiko, Isosaka Tomoko, Hayashi Yuichiro, Tang Lijun, Doi Akihiro, Yasuda Aiko, Hayashi Mikio, Lee Chia-Ying, Cao Liqin, Kutsuna Natsumaro, Matsunaga Sachihiro, Matsuda Takeshi, Yao Ikuko, Setou Mitsuyoshi, Kanagawa Dai, Higasa Koichiro, Ikawa Masahito, Liu Qinghua*, Kobayakawa Reiko* & Kobayakawa Ko*, Thiazoline-related innate fear stimuli orchestrate hypothermia and anti-hypoxia via sensory TRPA1 activation, Nat Commun, 12(1):2074, 10.1038/s41467-021-22205-0(2021).


45. Xie Yuhua, Chen Daoming, Jiang Kaiju, Song Lifang, Qian Nannan, Du Yingxue, Yang Yong, Wang Fengchao & Chen Ting*, Hair shaft miniaturization causes stem cell depletion through mechanosensory signals mediated by a Piezo1-calcium-TNF-α axis, Cell Stem Cell, 10.1016/j.stem.2021.09.009(2021).


46. Wu Chan-Juan, Liu Zhen-Zhen, Wei Long, Zhou Jin-Xing, Cai Xue-Wei, Su Yin-Na, Li Lin, Chen She & He Xin-Jian*, Three functionally redundant plant-specific paralogs are core subunits of the SAGA histone acetyltransferase complex in Arabidopsis, Mol Plant, 14(7):1071-1087, 10.1016/j.molp.2021.03.014(2021).


47. Li Dianrong, Chen Jie, Guo Jia, Li Lin, Cai Gaihong, Chen She, Huang Jia, Yang Hui, Zhuang Yinhua, Wang Fengchao & Wang Xiaodong*, A phosphorylation of RIPK3 kinase initiates an intracellular apoptotic pathway that promotes prostaglandin(2α)-induced corpus luteum regression, Elife, 10, 10.7554/eLife.67409(2021).


48. Yuan Feifei, Wang Zhijuan, Sun Yanli, Wei Hongwei, Cui Yanying, Wu Zhanying, Zhang Chunyu, Xie Ke-Ping, Wang Fengchao* & Zhang Meijia*, Sgpl1 deletion elevates S1P levels, contributing to NPR2 inactivity and p21 expression that block germ cell development, Cell Death Dis, 12(6):574, 10.1038/s41419-021-03848-9(2021).


49. Liu Can, Lee Chia-Ying, Asher Greg, Cao Liqin, Terakoshi Yuka, Cao Peng, Kobayakawa Reiko, Kobayakawa Ko, Sakurai Katsuyasu* & Liu Qinghua*, Author Correction: Posterior subthalamic nucleus (PSTh) mediates innate fear-associated hypothermia in mice, Nat Commun, 12(1):5153, 10.1038/s41467-021-25434-5(2021).


50. Chen Jie, Liu Nan, Huang Yinpin, Wang Yuanxun, Sun Yuxing, Wu Qingcui, Li Dianrong, Gao Shuanhu, Wang Hong-Wei*, Huang Niu*, Qi Xiangbing* & Wang Xiaodong*, Structure of PDE3ASLFN12 complex and structure-based design for a potent apoptosis inducer of tumor cells, Nat Commun, 12(1):6204, 10.1038/s41467-021-26546-8


51. Yang Shaoqiang, Chen Chenglong, Chen Jie & Li Chao*, Total Synthesis of the Potent and Broad-Spectrum Antibiotics Amycolamicin and Kibdelomycin, J Am Chem Soc, 143(50):21258-21263, 10.1021/jacs.1c11477(2021).


52. Li Zilin, Liu Wang, Fu Jiaqi, Cheng Sen, Xu Yue, Wang Zhiqiang, Liu Xiaofan, Shi Xuyan, Liu Yaxin, Qi Xiangbing, Liu Xiaoyun*, Ding Jingjin & Shao Feng*, Shigella evades pyroptosis by arginine ADP-riboxanation of caspase-11, Nature, 599(7884):290-295, 10.1038/s41586-021-04020-1(2021).


53. Xu Zijian, Chen Daoming, Hu Yucheng, Jiang Kaiju, Huang Huanwei, Du Yingxue, Wu Wenbo, Wang Jiawen, Sui Jianhua, Wang Wenhui, Zhang Long, Li Shuli, Li Chunying, Yang Yong, Chang Jianmin* & Chen Ting*, Anatomically distinct fibroblast subsets determine skin autoimmune patterns, Nature, 10.1038/s41586-021-04221-8(2021).


54. Zhao Nan, Su Xiao-Min, Liu Zhang-Wei, Zhou Jin-Xing, Su Yin-Na, Cai Xue-Wei, Chen Ling, Wu Zhe & He Xin-Jian*, The RRM-containing protein UBA2c prevents early flowering by promoting transcription of the flowering repressor FLM in Arabidopsis, New Phytol, 10.1111/nph.17836(2021).