当前位置:首页 / 科学研究 / 2023

2023

Original Research Articles

[1] Guilan Guo , Wenhui He , Zhongmin Zhou , Yan Diao , Jianhua Sui , Wenhui Li , PreS1-targeting chimeric antigen receptor T cells diminish HBV infection in liver humanized FRG mice, Virology, 0042-6822, 10.1016/j.virol.2023.06.015(2023).


[2] Jiaqi Zhou , Lin Lin , Han Cai , Longping Liu , Huarong Wang , Jingwen Zhang , Guoliang Xia , Jianbin Wang , Fengchao Wang , Chao Wang , SP1 impacts the primordial to primary follicle transition by regulating cholesterol metabolism in granulosa cells, Faseb Journal, 0892-6638, 10.1096/fj.202201274RR(2023).


[3] Bo Peng , Zhiyi Jing , Zhongmin Zhou , Yinyan Sun , Guilan Guo , Zexi Tan , Yan Diao , Qiyan Yao , Yi Ping , Xuelei Li , Tengfei Ren , Bin Li , Wenhui Li , Nonproductive Hepatitis B Virus Covalently Closed Circular DNA Generates HBx-Related Transcripts from the HBx/Enhancer I Region and Acquires Reactivation by Superinfection in Single Cells, Journal of Virology, 0022-538X, 10.1128/jvi.01717-22(2023).


[4] Qiyan Yao, Bo Peng, Cong Li , Xuelei Li , Mingyi Chen , Zhongmin Zhou , Dingbin Tang , Jiabei He , Yumeng Wu , Yinyan Sun , Wenhui Li , SLF2 Interacts with the SMC5/6 Complex to Direct Hepatitis B Virus Episomal DNA to Promyelocytic Leukemia Bodies for Transcriptional Repression, Journal of Virology, 0022-538X, 10.1128/jvi.00328-23(2023).


[5] Zhongmin Zhou , Cong Li , Zexi Tan , Guoliang Sun , Bo Peng , Tengfei Ren, Jiabei He, Yixue Wang, Yinyan Sun, Fengchao Wang, Wenhui Li, A spatiotemporally controlled recombinant cccDNA mouse model for studying HBV and developing drugs against the virus, Antiviral Research, 0166-3542, 10.1016/j.antiviral.2023.105642(2023).


[6] Jun Yang, Peihao Chen, Yu Cao, Shanshan Liu, Wei Wang, Lin Li, Jiaojiao Li, Zhaodi Jiang, Yan Ma, She Chen, Sanduo Zheng, Xiangbing Qi, Hui Jiang, Chemical inhibition of mitochondrial fission via targeting the DRP1-receptor interaction, Cell Chemical Biology, 2451-9456,10.1016/j.chembiol.2023.02.002(2023).


[7] Yu Cao, Jing Zheng, Huayun Wan, Yuqiu Sun, Song Fu, Shanshan Liu, Baiyu He , Gaihong Cai, Yang Cao, Huanwei Huang, Qi Li, Yan Ma, She Chen, Fengchao Wang, Hui Jiang ,A mitochondrial SCF-FBXL4 ubiquitin E3 ligase complex degrades BNIP3 and NIX to restrain mitophagy and prevent mitochondrial disease, Embo Journal, 0261-4189,10.15252/embj.2022113033(2023).


[8] Ping Du, Qi Wang, Dan-Yang Yuan , Shan-Shan Chen, Yin-Na Su, Lin Li, She Chen, Xin-Jian He , WRKY transcription factors and OBERON histone-binding proteins form complexes to balance plant growth and stress tolerance, Embo Journal,0261-4189,10.15252/embj.2023113639(2023).


[9] Rui Song , Xiaoyou Chen , Baoliang Li , Hongbin Zhang, Xiaodi Guo, Zhe Liu, Liangfeng Zou, Xiao Liang, Cong Lei, Fengfeng Mao, Jianhua Sui, Wenhui Li , Ronghua Jin ,Nasal spray of an IgM-like ACE2 fusion protein HH-120 accelerates SARS-CoV-2 clearance: A single-center propensity score-matched cohort study, Journal of Medical Virology 0146-6615,10.1002/jmv.28805(2023).


[10] Sijia Chen , Xiao Teng , Sanduo Zheng, Molecular basis for the selective G protein signaling of somatostatin receptors, Nature Chemical Biology, 1552-4450,10.1038/s41589-022-01130-3


[11] Fenglian Liu , Yu Dang , Lu Li , Hao Feng , Jianlin Li , Haowei Wang , Xu Zhang , Zhe Zhang , Sheng Ye , Yutao Tian , Qingfeng Chen , Structure and mechanism of a neuropeptide-activated channel in the ENaC/DEG superfamily, Nature Chemical Biology , 1552-4450, 10.1038/s41589-023-01401-7(2023).


[12] Yang Su , Yifan Luo , Peitao Zhang , Hong Lin , Weijie Pu , Hongyun Zhang , Huifang Wang , Yi Hao , Yihang Xiao , Xiaozhe Zhang , Xiayun Wei , Siyue Nie , Keren Zhang , Qiuyu Fu , Hao Chen , Niu Huang , Yan Ren , Mingxuan Wu , Billy Kwok Chong Chow , Xing Chen, Wenfei Jin , Fengchao Wang , Li Zhao , Feng Rao , Glucose-induced CRL4COP1-p53 axis amplifies glycometabolism to drive tumorigenesis, Molecular Cell, 1097-2765, 10.1016/j.molcel.2023.06.010(2023).


[13] Yanjie Hou , Huan Zeng, Zilin Li , Na Feng , Fanyi Meng , Yue Xu , Lin Li, Feng Shao , Jingjin Ding ,Structural mechanisms of calmodulin activation of Shigella effector OspC3 to ADP-riboxanate caspase-4/11 and block pyroptosis,Nature Structural & Molecular Biology,1545-9993,10.1038/s41594-022-00888-3(2023).


[14] Shuai Hu, Kaiming Yu, Jianbin Yan, Xiaoyi Shan, Daoxin Xie, Jasmonate perception: Ligand-receptor interaction, regulation, and evolution, Molecular Plant, 1674-2052, 10.1016/j.molp.2022.08.011(2023).


[15] Di Sang , Keteng Lin , Yini Yang , Guangdi Ran , Bohan Li , Chen Chen , Qi Li , Yan Ma , Lihui Lu , Xi-Yang Cui , Zhibo Liu , Sheng-Qing Lv , Minmin Luo , Qinghua Liu , Yulong Li , Eric Erquan Zhang , Prolonged sleep deprivation induces a cytokine-storm-like syndrome in mammals, Cell ,0092-8674, https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.10.025(2023).


[16] Siling Fu , Yanxiao Wang , Ennan Bin , Huanwei Huang , Fengchao Wang , Nan Tang , c-JUN-mediated transcriptional responses in lymphatic endothelial cells are required for lung fluid clearance at birth, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 0027-8424, 10.1073/pnas.2215449120(2023).


[17] Bing Zhang , Ting Chen , Local and systemic mechanisms that control the hair follicle stem cell niche, Nature Reviews Molecular Cell Biology, 1471-0072, 10.1038/s41580-023-00662-3(2023).


[18] Yunfei Li , Junjie Xu , Xuefei Guo , Zhiwei Li , Lili Cao , Shengde Liu , Ying Guo , Guodong Wang , Yujie Luo , Zeming Zhang , Xuemei Wei , Yingchi Zhao, Tongtong Liu , Xiao Wang , Huawei Xia , Ming Kuang , Qirui Guo , Junhong Li , Luoying Chen , Yibing Wang , Qi Li , Fengchao Wang , Qinghua Liu , Fuping You , The collateral activity of RfxCas13d can induce lethality in a RfxCas13d knock-in mouse model, Genome Biology, 1474-760X, 10.1186/s13059-023-02860-w(2023).


[19] Zhao-Qian Pan , Keqiong Ye, Li-Lin Du , The hallmark domain of the oldest autophagy receptor family is a cargo-binding module, Autophagy , 1554-8627, 10.1080/15548627.2022.2123636(2023).


[20] Wentong Jiang , Wei Wang , Yinfei Kong , Sanduo Zheng, Structural basis for the ubiquitination of G protein βγ subunits by KCTD5/Cullin3 E3 ligase, Science Advances, 2375-2548, 10.1126/sciadv.adg8369(2023).


[21] Xiaoyuan Ying , Yuxi Li , Luyang Li , Chao Li , Nickel-Catalyzed C-I-Selective C(sp2)-C(sp3) Cross-Electrophile Coupling of Bromo(iodo)arenes with Alkyl Bromides, Angewandte Chemie-International Edition ,1433-7851, 10.1002/anie.202304177(2023).


[22] Carla Calvó-Tusell , Zhen Liu , Kai Chen , Frances H Arnold , Marc Garcia-Borràsalvo-Tusell, Carla Reversing the Enantioselectivity of Enzymatic Carbene N-H Insertion Through Mechanism-Guided Protein Engineering , Angewandte Chemie-International Edition, 1433-7851, 10.1002/anie.202303879(2023).


[23] Chan-Juan Wu , Dan-Yang Yuan , Zhen-Zhen Liu , Xin Xu , Long Wei , Xue-Wei Cai , Yin-Na Su , Lin Li , She Chen , Xin-Jian He , Conserved and plant-specific histone acetyltransferase complexes cooperate to regulate gene transcription and plant development, Nature Plants, 2055-026X 10.1038/s41477-023-01359-3(2023).


[24] Qing Wang , Fanhao Meng , Yuting Xie , Wei Wang , Yumin Meng , Linjie Li , Tao Liu , Jianxun Qi , Xiaodan Ni , Sanduo Zheng , Jianhui Huang , Niu Huang , In Silico Discovery of Small Molecule Modulators Targeting the Achilles' Heel of SARS-CoV-2 Spike Protein, Acs Central Science, 2374-7943, 10.1021/acscentsci.2c01190(2023).


[25] Yong Cao , Meng-Qiu Dong , TransitID maps translocated proteins en masse through tandem proximity labeling and enrichment, Science Bulletin, 2095-9273, 10.1016/j.scib.2023.08.030(2023).


[26] Guo-Song Jia , Wen-Cai Zhang , Yue Liang , Xi-Han Liu , Nicholas Rhind , Alison Pidoux , Michael Brysch-Herzberg , Li-Lin Du , A high-quality reference genome for the fission yeast Schizosaccharomyces osmophilus, G3-Genes Genomes Genetics , 2160-1836 10.1093/g3journal/jkad028(2023).


[27] Qiang Fan, Xue-Mei Li , Chao Zhai , Bin Li , Shang-Tong Li , Meng-Qiu Dong, Somatic nuclear blebbing in Caenorhabditis elegans is not a feature of organismal aging but a potential indicator of germline proliferation in early adulthood, G3-Genes Genomes Genetics , 2160-1836, 10.1093/g3journal/jkad029(2023).


[28] Jiao Li , Nan Tang , Empowering human lung development, Cell Stem Cell, 1934-5909 10.1016/j.stem.2022.12.012(2023).


[29] Zheng Wang , Dongdong Wei , Ennan Bin , Jiao Li , Kewu Jiang , Tingting Lv , Xiaoxu Mao , Fengchao Wang , Huaping Dai , Nan Tang , Enhanced glycolysis-mediated energy production in alveolar stem cells is required for alveolar regeneration, Cell Stem Cell, 1934-5909, 10.1016/j.stem.2023.07.007(2023).


[30] Xinxin Tian , Ximing Liu , Jingjin Ding , Fengchao Wang , Kailun Wang , Juan Liu , Zhizhong Wei , Xinyan Hao , Yulu Li , Xin Wei , Huixiang Zhang , Jianhua Sui , An anti-CD98 antibody displaying pH-dependent Fc-mediated tumour-specific activity against multiple cancers in CD98-humanized mice, Nature Biomedical Engineering, 2157-846X, 10.1038/s41551-022-00956-5(2023).


[31] Xuyan Guan , Peng Cao , Brain Mechanisms Underlying Panic Attack and Panic Disorder, Neuroscience Bulletin, 1673-7067 , 10.1007/s12264-023-01088-9(2023).


[32] Haicheng Lu , Peng Cao, Neural Mechanisms Underlying the Coughing Reflex, Neuroscience Bulletin, 1673-7067, 10.1007/s12264-023-01104-y(2023).


[33] Zheng-Dong Zhao , Li Zhang , Xinkuan Xiang , Daesoo Kim , Haohong Li , Peng Cao , Wei L Shen , Neurocircuitry of Predatory Hunting, Neuroscience Bulletin, 1673-7067, 10.1007/s12264-022-01018-1(2023).


[34] Xiu Zhong , Huan Zeng , Zhiwei Zhou , Ya Su , Hang Cheng , Yanjie Hou , Yang She , Na Feng , Jia Wang , Feng Shao , Jingjin Ding, Structural mechanisms for regulation of GSDMB pore-forming activity, Nature, 0028-0836, 10.1038/s41586-023-05872-5(2023).


[35] Ning Zhao , Ning Li , Tao Wang, PERK prevents rhodopsin degradation during retinitis pigmentosa by inhibiting IRE1-induced autophagy, Journal of Cell Biology, 0021-9525,10.1083/jcb.202208147(2023).


[36] Yujie Han , Xiaolin Zhang , Ran Du , Xiaoyi Shan , Daoxin Xie, The phase separation of SGS3 regulates antiviral immunity and fertility in Arabidopsis, Science China-Life Sciences, 1674-7305, 10.1007/s11427-022-2287-x(2023).


[37] Yanxiao Wang , Ennan Bin , Jie Yuan , Man Huang , Jingyu Chen , Nan Tang , Aberrant differentiation of epithelial progenitors is accompanied by a hypoxic microenvironment in the paraquat-injured human lung, Cell Discovery ,2056-5968, 10.1038/s41421-023-00598-0(2023).


[38] Yazhong Cui , Yang Miao , Longzhi Cao , Lifang Guo , Yue Cui , Chuanzhe Yan , Zhi Zeng , Mo Xu , Ting Han , Activation of melanocortin-1 receptor signaling in melanoma cells impairs T cell infiltration to dampen antitumor immunity, Nature Communications, 2041-1723, 10.1038/s41467-023-41101-3(2023).


[39] Shoule Han , Mingliang Lou , Xiangbing Qi , Bioinspired Formal Synthesis of Pancracine via Selective Hydrogenation of an , Indole Derivative, Synlett, 0936-5214, 10.1055/a-2021-7944(2023).


[40] Xichen Rao , Huanan Zhao , Chuyun Shao , Chengqi Yi, Characterizing off-target effects of genome editors, Current Opinion in Biomedical Engineering, 2468-4511, 10.1016/j.cobme.2023.100480(2023).


[41] Rui-Xiang Sun , Mei-Qing Zuo , Ji-Shuai Zhang , Meng-Qiu Dong , Charge-State-Dependent Collision-Induced Dissociation Behaviors of RNA Oligonucleotides via High-Resolution Mass Spectrometry, Journal of the American Society for Mass Spectrometry , 1044-0305, 10.1021/jasms.3c00073(2023).


[42] Yong Cao , Xin-Tong Liu , Peng-Zhi Mao , Zhen-Lin Chen , Ching Tarn , Meng-Qiu Dong , Comparative Analysis of Chemical Cross-Linking Mass Spectrometry Data Indicates That Protein STY Residues Rarely React with N-Hydroxysuccinimide Ester Cross-Linkers, Journal of Proteome Research, 1535-3893, 10.1021/acs.jproteome.3c00037(2023).


[43] Mei-Qing Zuo a b c, Rui-Xiang Sun b c, Meng-Qiu Dong b c , D/E-rich peptides are less suitable than D/E-deficient peptides for identification by negative-ion HCD due to scarce production of sequencing ions from multiply charged precursors, International Journal of Mass Spectrometry , 1387-3806 10.1016/j.ijms.2022.116975(2023).


[44] Zhaodi Jiang , Direct Synthesis of EM-Visible Gold Nanoparticles in Cells for Protein Localization Analysis with Well-preserved Ultrastructure, Jove-Journal of Visualized Experiments, 1940-087X, 10.3791/65246(2023).


[45] Yehua Li , Jiawen Wang , Rui Wang , Ying Chang , Xiaodong Wang , Gut bacteria induce IgA expression in pituitary hormone-secreting cells during aging, Iscience , 2589-0042, 10.1016/j.isci.2023.107747(2023).


[46] Juan Liu , Fengfeng Mao, Jianhe Chen , Shuaiyao Lu , Yonghe Qi , Yinyan Sun , Linqiang Fang , Man Lung Yeung , Chunmei Liu , Guimei Yu , Guangyu Li , Ximing Liu , Yuansheng Yao , Panpan Huang , Dongxia Hao , Zibing Liu , Yu Ding , Haimo Liu , Fang Yang , Pan Chen , Rigai Sa , Yao Sheng , Xinxin Tian , Ran Peng , Xue Li , Junmian Luo, Yurui Cheng , Yule Zheng , Yongqing Lin , Rui Song , Ronghua Jin , Baoying Huang, Hyeryun Choe , Michael Farzan , Kwok-Yung Yuen , Wenjie Tan , Xiaozhong Peng , Jianhua Sui , Wenhui Li , An IgM-like inhalable ACE2 fusion protein broadly neutralizes SARS-CoV-2 variants, Nature Communications, 2041-1723, 10.1038/s41467-023-40933-3(2023).


[47] Yan Ma, Yang Cao , Xiaocui Song , Weichen Xu , Zichen Luo , Jinjun Shan , Jingjie Zhou , Integration of semi-empirical MS/MS library with characteristic features for the annotation of novel amino acid-conjugated bile acids, Analyst, 1364-5528, 10.1039/d3an01237a(2023).


[48] Xinshui Tan , Caihong Zheng , Yinghua Zhuang , Pengpeng Jin , Fengchao Wang , The m6A reader PRRC2A is essential for meiosis I completion during spermatogenesis, Nature Communications, 2041-1723, 10.1038/s41467-023-37252-y(2023).


[49] Wei Liu , Qiyan Yao , Xiaonan Su , Yafang Deng , Mo Yang , Bo Peng , Fan Zhao , Chao Du , Xiulan Zhang , Jinsong Zhu , Daliang Wang , Wenhui Li , Haitao Li, Molecular insights into Spindlin1-HBx interplay and its impact on HBV transcription from cccDNA minichromosome, Nature Communications, 2041-1723, 10.1038/s41467-023-40225-w(2023).


[50] Yulu Li , Juan Liu , Wei Chen , Wei Wang , Fang Yang , Ximing Liu , Yao Sheng , Kaixin Du , Miaomiao He , Xueyuan Lyu , Huiyu Li , Linlin Zhao , Zhizhong Wei , Fengchao Wang , Sanduo Zheng , Jianhua Sui ,A pH-dependent anti-CD47 antibody that selectively targets solid tumors and improves therapeutic efficacy and safety, Journal of Hematology & Oncology, 1756-8722, 10.1186/s13045-023-01399-4(2023).


[51] Xuyan Shi , Qichao Sun , Yanjie Hou , Huan Zeng , Yong Cao , Mengqiu Dong , Jingjin Ding , Feng Shao , Recognition and maturation of IL-18 by caspase-4 noncanonical inflammasome, Nature, 1476-4687, 10.1038/s41586-023-06742-w(2023).


[52] Jia Li , Zhirong Zhang , Yinghua Zhuang , Fengchao Wang , Tao Cai , Small RNA transcriptome analysis using parallel single-cell small RNA sequencing, Scientific Reports, 2045-2322, 10.1038/s41598-023-34390-7(2023).